Ota yhteyttä | Contact us

Ota yhteyttä | Contact us

Nimi | Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Talk by Students, ISSN 2814-5208

Talk by Students on verkkolehti, jossa opiskelijamme ja heidän ohjaajansa kirjoittavat opinnäytetöidensä tai projektiensa aiheista oman alansa ammattiyhteisöille. Artikkeleihin voi sisältyä myös muuta sisältöä, kuten videoita ja podcasteja.

Toimitus

  • Satu Haapala, päätoimittaja, p. +358 50 5985634
  • Martti Komulainen, Katja Meltola, Aleksi Rajamäki, Mari Hartemo

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.

Julkaisuehdot

Talk by Students -verkkojulkaisu (Julkaisija) noudattaa käytäntöä, jossa tekijät (Kirjoittaja) antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin (Aineisto).

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Kirjoittajalla. Kirjoittaja(t) vastaa siitä, että toimitettu Aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi.

Kirjoittaja vastaa myös siitä, että sopimuksen mukaista Aineistoa ei ole aiemmin julkaistu, julkaisuoikeutta ei ole luovutettu toiselle kustantajalle ja Aineisto ei ole hyväksymishetkellä toisen lehden arvioitavana. Muussa tapauksessa Kirjoittaja on antanut selvityksen asiasta Julkaisijalle. Aineiston ilmestyttyä Talk by Students-verkkolehdessä Kirjoittajilla on oikeus vapaasti käyttää ja kehittää laatimaansa tietosisältöä.

Julkaisija määrittelee Aineiston ulkoasun. Julkaisijalla on oikeus korjata Aineistossa havaitsemansa kirjoitusvirheet ja tehdä muut julkaisemisen kannalta vähäiset tekniset muutokset, jotka eivät vaikuta Aineiston asiasisältöön.

Julkaisijalla on oikeus rinnakkaistallentaa Aineisto valitsemaansa elektroniseen julkaisuarkistoon.

Talk by Students -sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee WordPress-julkaisujärjestelmällä toteutettua talkbystudents.turkuamk.fi-sivustoa. 

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 14.1.2022.

Talk by Students -sivuston saavutettavuuden tila

Kokonaisuutena Talk by Students -sivuston saavutettavuus vastaa suurimmaksi osaksi vaatimuksia.

Tiedostamme mahdolliset sivustoon liittyvät puutteet aiemmin julkaistujen sisältöjen suhteen. Huomioimme sivuston saavutettavuuden päivittäisessä viestinnässä sekä sivuston jatkokehityksessä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustomme ei ole kaikilta osin vielä vaatimusten mukainen.

Havaitut puutteet

  • Sivusto on rakennettu yhdistämällä kahta kieltä, mikä tekee siitä ruudunlukijaan tukeutuvalle käyttäjälle vaikeakäyttöisen.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen talk.turkuamk.fi-sivustolla?

Kerro se meille, teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, viestinta(at)turkuamk.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Kirjoittajan ohjeet

Tietosuojailmoitus

Talk by Students, ISSN 2814-5208

Talk by Students is an online magazine where our students and their supervisors write about the topics of their theses or projects for professional communities in their field. Articles may also include other content, such as videos and podcasts.

Editors

  • Satu Haapala, Chief Editor, p. +358 50 5985634
  • Martti Komulainen, Katja Meltola, Aleksi Rajamäki, Mari Hartemo

Email: firstname.lastname@turkuamk.fi.

Terms of publishing

Online publication Talk by Students (Publisher) follows a practice according to which the authors (Author) grant the magazine the right to publish the material they have delivered (Material).

The copyright and the responsibility for complying with any other copyrights related to the material remains with the Author. The Author(s) is responsible for ensuring that the Material they have delivered does not contain such third-party material the rights to which may be infringed by publishing the Material.

The Author shall also see to that the Material referred to by the agreement has not been previously published, the right to publish the Material has not been granted another publisher and the Material is not being reviewed by another journal or magazine at the moment of accepting the Material. Otherwise the Author has provided the Publisher with a report on the matter. After the Material has been published in Talk by Students, the Authors have the right to freely use and further develop the information content they have created.

The Publisher determines the appearance of the layout of the Material. The Publisher has the right to correct spelling mistakes observed in the Material and carry out other minor technical changes that do not alter the substance of the Material.

The Publisher has the right to self-archive the Material in the open electronic repository used by Turku University of Applied Sciences Ltd, e.g. Theseus. 

Accessibility statement for the Talk by Students website

This accessibility statement concerns the talkbystudents.turkuamk.fi website, executed with the WordPress content management system.

State of accessibility of the Talk by Students website

As an entity, the accessibility of the Talk by Students website meets the requirements for the most part.

We are aware of the possible deficiencies related to the website in terms of contents which have been published earlier. We take the accessibility of the website into account in our everyday communications and in the further development of the website.

Non-accessible content

Our website does not yet meet the requirements in all respects.

Detected deficiencies

• The website has been constructed by combining two languages, which makes it difficult to use for users with screen readers.

Did you notice an accessibility problem in our digital service?

Tell us about it and we’ll do our best to correct the deficiency. You can contact us by email at viestinta@turkuamk.fi.

Supervising authority

If you notice accessibility problems on the website, please first give feedback to us i.e. the page admins. It may take 14 days until you receive a reply. If you’re not satisfied with the answer you have been given or do not get a response within two weeks at all, you can file a report to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland (the website is in Finnish). The website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland describes in detail, how the report should be filed and how it will be processed (in Finnish).

Contact information to the supervising authority
Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö (Unit of accessibility monitoring)
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telephone exchange +358 295 016 000

Privacy statement

Instructions for writers