Ensihoitajan EKG-osaamisen ylläpito vaatii kertausta läpi työuran

05.02.2024

Suomessa ensihoitajan työ perustuu itsenäiseen päätöksentekoon, joten työssä vaaditaan laajaa tietotaitoa ja osaamista. On olemassa useita ammatteja, joissa ollaan vastuussa ihmishengistä ja potilaiden hyvinvoinnista, mutta sairaalan ulkopuolisen ensihoidon erikoispiirteisiin kuuluu työskenteleminen täysin kontrolloimattomassa ympäristössä. Ensihoitajan on osattava tutkia ja arvioida potilasta ja hänen terveydentilaansa, toteuttaa (ensi)hoitoa sekä päätyä työdiagnoosiin. Arvioinnin tukena on osattava tulkita ensihoidolla käytössä olevan laitteiston antamaa dataa potilaan elintoiminnoista.

EKG, eli elektrokardiogrammi, tai tuttavallisemmin sydänfilmi, kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja se on ensihoitajalle korvaamaton työkalu. Ensihoitajan osaamisvaatimuksiin kuuluukin EKG-laitteiston hallinta, laadukkaan 12-16 kanavaisen sydänfilmin ottaminen, sekä EKG:n tulkinta. EKG:n ansiosta ensihoitaja voi esimerkiksi tunnistaa henkeä uhkaavan tilanteen kuten sydäninfarktin, päätyä työdiagnoosiin tai poissulkea sydänperäisiä syitä potilaan normaalista poikkeavaan tilaan.

EKG:n tulkitseminen kulkee ensihoitajan (AMK) vierellä koko opintojen ajan ja sen osaamista testataan useaan otteeseen opintojen varrella. Ensihoitajalla tulee koulutuksen myötä laaja perehdytys myös ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, jotka osaltaan tukevat EKG:n tulkitsemisen oppimista.

EKG-osaaminen on keskeinen osa ensihoitajan työtä

Ensihoitajan tukena EKG:n tulkinnassa ja työdiagnoosin tekemisessä on mahdollista hyödyntää päivystävää lääkäriä, kuten ensihoitolääkäriä tai kardiologia. Lääkärin konsultointi on usein mahdollista, mutta on myös tilanteita, jolloin konsultointi tai EKG:n lähetys ei onnistu. Jatkuva konsultointi lisäisi myös tarpeettomasti konsultoitavan lääkärin työkuormaa, ensihoitajan riittämätön EKG-osaaminen tuskin lisäisi myöskään luottamusta työyhteisössä. Näin ollen ensihoitajalla tulee olla riittävä EKG-osaaminen, esimerkiksi henkeä uhkaavien tilanteiden tunnistaminen EKG:sta tulee olla ensihoitajalle itsestäänselvyys.

EKG-osaaminen on yhdistelmä opiskelua, kokemuksen karttumista ja kertausta. Koulun aikana siihen saa ensikosketuksen, mutta opitun pitkäaikainen muistaminen vaatii kertausta. Työelämässä kertyvä kokemus tarjoaa useimmiten hyvän mahdollisuuden kertaamiseen, kokeneemmilta oppimiseen ja omien EKG-tulkinnan kehityskohtiensa löytämiseen. Yleisesti ensihoidon työpaikoissa myös testataan työntekijöiden osaamista tasaisin aikavälein, jolloin riittämättömästä EKG-osaamisesta voi kehkeytyä toisenlainen työelämän ongelma.

Työnantajalla on vastuu tarjoamansa ensihoitopalvelun laadusta ja täten myös työntekijöiden osaamistasosta. Vastuu omasta osaamisesta ja sen ylläpitämisestä on kuitenkin itse ensihoitajalla. Näin ollen jokaisen ensihoitajan tulee huolehtia siitä, että pystyy tarjoamaan turvallista ja osaavaa hoitoa potilaalle, joka hätätilanteessa luottaa auttajansa ammattitaitoon myös EKG-osaamisen osalta.

Kuva: © Suvi Lehtovaara