Huomioitavia asioita teollisuuden prosessilaitteiden uusinnassa

17.06.2024

Minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun prosessilaitteita pitää uusia teollisuuden laitoksissa? Teollisuuden prosessilaitteiden uusinta on keskeinen osa tuotantolaitosten modernisointia ja toiminnan tehostamista. Uusinnassa on otettava huomioon monia erilaisia asioita, jotka vaikuttavat niin prosessien tehokkuuteen, turvallisuuteen kuin käytettävyyteenkin. Tässä artikkelissa käsitellään prosessilaitteiden uusinnan suunnittelua ja toteutusta teollisuuslaitoksissa, edellä mainitut asiat huomioon ottaen.

1. Uusinnan tarpeen määritys

Ensimmäinen vaihe prosessilaitteiden uusinnassa on tarpeen määrittely. Tämä vaihe sisältää nykyisen laitteiston suorituskyvyn selvityksen, mahdollisten ongelmakohtien tunnistamisen ja uusinnan tavoitteiden asettamisen.

Nykyisen tilan arviointi

Nykyisen laitteiston suorituskyky on arvioitava tarkasti. Tämä voi sisältää mittauksia ja analyyseja, kuten energiatehokkuuden, laitteiden käyttöiän ja huoltotarpeiden kartoittamista. Tavoitteena on tunnistaa, miksi nykyinen laitteisto ei enää tai tulevaisuudessa täytä vaatimuksia tai aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja mahdollisia epäkäytettävyyksiä. Kannattaako prosessin tai prosessin osan laitteet uusia kokonaisuudessaan vai riittäisikö laitteen osien uusiminen?

Uusinnan tavoitteen asettaminen

Uuden laitteiston tulee toimia halutulla tavalla, sillä laitteistolla voi olla hyvinkin suuri vaikutus prosessin muihin osiin, koko teollisuuslaitoksen turvallisuuteen tai ympäristön turvallisuuteen. Niinpä tulee mitoittaa ja suunnitella tarkkaan, mitä uusinnalta halutaan. Esimerkiksi prosessipumppua uusittaessa tulee huomioida pumpun vaikutus siihen prosessin osaan, mihin pumppua ollaan uusimassa ja selvittää myös vaikutus muihin prosessin osiin. Pitää selvittää minkälaisia vaatimuksia pumpulle on asetettu prosessissa, minkälaisia vaatimuksia olosuhteet tuovat. Tulee myös ottaa huomioon tulevaisuus, jos laitoksella on tarkoitus tehostaa tuotantoa. Onko pumppu vielä validi sen jälkeen?

2. Laitteistojen ja toimittajien vertailu

Seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä kun on selvitetty, minkälaisia vaatimuksia uusittavaan kohteeseen sisältyy ja tiedetään minkälaista suorituskykyä laitteistolta vaaditaan. Nyt voidaan alkaa kartoittamaan eri toimittajien laitteistoja ja tehdä vertailuja. Yleisesti on hyvä lähteä liikkeelle saman toimittajan kanssa, jolta uusittava laitteisto on aikoinaan tullut. Heillä on jo kuitenkin kokemusta juuri tämän prosessin osan laitteiston toimituksesta. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista eri syistä, niin on hyvä tutkia myös muiden toimittajien vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa kannattaa myös huomioida minkälaisia muita töitä laitteiston uusiminen teettää, nämä kaikki yhteen punomalla pystyy selvittämään myös kustannusrakenteen, joka on tärkeä tietää. Kustannuksilla on suuri merkitys investointipäätöksissä.

3. Toimittajan valinta

Oikean laitetoimittajan valinta on olennainen osa uusintaprosessia. Toimittajan valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten luotettavuus, toimitusvarmuus ja kustannukset. Kokemus on myös erittäin tärkeä kriteeri. Tässä vaiheessa on hyötyä, mikäli laitetoimittaja on entuudestaan tunnettu, esimerkiksi vanhan laitteiston toimittaja.

4. Uusinnan suunnittelu laitoksella

Kun toimittajalta on saatu tarjoukset eri vaihtoehdoista prosessilaitteiston uusinnasta, voidaan alkaa suunnitella miten uusintaprojekti viedään laitokselle. Uusintaprojektissa tulee ottaa tarkasti huomioon kaikki osa-alueet, jotka vaikuttavat uusintaan. On tärkeää myös laatia aikataulu, jolloin pystytään sopimaan toimittajan kanssa laitteiden toimituksesta. On myös selvitettävä mahdolliset muutokset itse laitepaikalla, laitteen mahdolliset sähkönsyötön vaatimukset, sekä laitteen asennukseen ja huollettavuuteen vaikuttavat asiat.

5. Asennus ja käyttöönotto

Asennus- ja käyttöönotto vaiheessa varmistetaan, että uudet laitteet toimivat suunnitellusti ja ovat käyttövalmiita. Tämä vaihe sisältää asennustyöt, testauksen ja käyttöönoton.

Asennustyöt

Asennustöiden sujuvuus ja laatu ovat kriittisiä tekijöitä onnistuneen uusinnan kannalta. Asennustyöt on suunniteltava huolellisesti. Asennustöiden aikana on varmistettava, että kaikkia turvallisuusmääräyksiä sekä -ohjeita noudatetaan.

Testaus

Testausvaiheessa varmistetaan, että uudet laitteet toimivat oikein ja täyttävät kaikki asetetut vaatimukset. Testaus voi sisältää erilaisia tarkastuksia ja kokeita, kuten toimintakokeita, suorituskykytestejä ja turvallisuustarkastuksia. Testauksen tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmat ja varmistaa, että ne korjataan ennen käyttöönottoa.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on viimeinen vaihe, jossa uudet laitteet otetaan käyttöön osana prosessia. Käyttöönotossa varmistetaan, että laitteet toimivat suunnitellun mukaisesti prosessissa. Käyttöönoton jälkeen laitteiden toimintaa seurataan tarkasti ja mahdollisiin ongelmiin reagoidaan nopeasti.

Lähteet:

Nieminen, R. 2024. Sammutetun reaktorin merivesijärjestelmän pumppujen uusinta – Theseus , Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

Pääkuva: Pixabay.com https://pixabay.com/fi/photos/paine-arvioida-vanha-ala-laitteet-3160582