Kemianteollisuuden bio- ja kiertotaloushankkeet ja innovaatiot hiilineutraalin tulevaisuuden rakentajina

03.06.2024

Kemianteollisuus on keskeisessä roolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Alan asettamat hiilineutraaliustavoitteet vuodelle 2045 asettavat suuria haasteita, mutta uudet innovaatiot ja hankkeet auttavat saavuttamaan nämä tavoitteet. Tämä onnistuu esimerkiksi kehittämällä uusia raaka-aineita, tehostamalla prosesseja, hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja tai vähentämällä jätteen määrää.

Kemianteollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä teollisuudenaloista. Kuinka kemianteollisuus voi vastata alaa koskeviin vastuullisuushaasteisiin tehokkaasti ja innovatiivisesti? Tämä on keskeinen kysymys opinnäytetyössäni, jossa korostetaan bio- ja kiertotaloushankkeiden ja innovaatioiden merkitystä. Opinnäytetyötä varten kemianteollisuuden yrityksien haastatteluista kerätyt esimerkit tarjoavat arvokasta tietoa ja syventävät ymmärrystä alan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kiertotalouden kestävä arvoketju

Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat yrityksiä siirtymään kohti kestävämpää arvoketjua ja pois perinteisestä lineaarisesta tuotantotavasta, jossa raaka-aineet otetaan, käytetään ja lopulta hävitetään. Kiertotalouden kestävä arvoketju koostuu monista eri vaiheista, jotka tähtäävät ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan liiketoimintaan. Vastuullinen hankinta on yksi merkittävä osa tätä ketjua, sillä se painottaa ympäristöystävällisten raaka-aineiden valintaa ja toimintaketjujen läpinäkyvää hallintaa. Esimerkiksi uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö vähentää fossiilisten raaka-aineiden tarvetta ja tukee samalla luonnonvarojen säilymistä.

Kuluttajien rooli ja ympäristöystävälliset tuotteet

Kuluttajien kiinnostus ympäristöystävällisempiä tuotteita kohtaan on kasvussa, mutta kauppojen hyllyillä hinta saattaa silti muodostua merkittäväksi esteeksi niiden hankinnassa. Biopohjaisten tuotteiden valmistus on usein kalliimpaa kuin perinteisten vaihtoehtojen valmistus. Lisäksi niiden valmistusprosessit voivat vaatia enemmän resursseja ja olla riippuvaisia materiaalien saatavuudesta ja laadusta. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii innovatiivisia lähestymistapoja ja jatkuvaa tutkimusta.

Muovin haasteet ja mahdollisuudet

Muovi on yksi eniten keskustelua herättävistä materiaaleista. Muovin kysyntä kasvaa jatkuvasti. Suurin osa siitä valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, luoden haasteen sekä ympäristön että kuluttajatarpeiden kannalta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että muovi on monissa käyttötarkoituksissa ainutlaatuinen materiaali. Itse muovi ei ole ongelma, vaan haasteena on sen kestävä valmistus ja asianmukainen kierrättäminen.

Yhteistyön voima

Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa resurssien ja osaamisen jakamisen, mikä johtaa innovatiivisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen voi tarjota yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentää ympäristökuormitusta.

Yritysten yhteistyön lisäksi myös korkeakoulut ovat merkittäviä kumppaneita innovaatioiden ja teknologian kehityksessä. Laaja-alainen yhteistyö luo uusia ideoita ja kehittää kemianteollisuuden tulevaisuuden osaajien valmiuksia työelämään.

Bio- ja kiertotalouden edistäminen Suomessa

Bio- ja kiertotalouteen liittyvää tietoisuutta ja keskustelua tulisi lisätä merkittävästi. Kestävän kehityksen edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka huomioi monipuolisesti erilaisia mittareita ja indikaattoreita eikä keskity pelkästään hiilidioksidipäästöihin.

Tämä opinnäytetyö auttaa luomaan kokonaisvaltaisen kuvan bio- ja kiertotalouden toteutumisesta kemianteollisuuden toimialalla Suomessa. Jokainen opinnäytetyötä varten tehty haastattelu antoi innostavia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten vastuullisuuden haasteita käsitellään yrityksissä käytännössä. Erityisen vaikuttavaa oli huomata kemianteollisuuden monimuotoisuus ja se, miksi uusien bio- ja kiertotaloushankkeiden ja innovaatioiden kehittäminen Suomessa on olennaista.

Lähteet

Lundstedt, F. 2024. Kemianteollisuuden yritysten bio- ja kiertotaloushankkeet ja uudet innovaatiot – Theseus. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.