Kemikaaliturvallisuutta kehittämässä

18.06.2024

Työturvallisuus on jokaisella työpaikalla kaiken muun toiminnan edellä kulkeva asia, josta ei pidä tinkiä. Biotekniikan alalla tätä turvallisuutta haastavat usein vaaralliset kemikaalit ja biologiset tekijät. Käsittelyprosesseja tarkastelemalla ja niitä parantamalla voidaan vähentää riskejä. 

Kemianteollisuudessa on tavallista, että prosesseissa tarvittujen kemikaalien määrät ovat suuria. Monella näistä kemikaaleista on myös erilaisia vaaraominaisuuksia: nämä ominaisuudet tuovat työskentelyyn mukaan riskejä niin työntekijöille, omaisuudelle kuin ympäristölle. Jotta voidaan tarjota turvallinen työympäristö vaarallisten kemikaalien parissa työskenteleville, voidaan kemikaaliturvallisuutta kehittää selkeyttämällä niiden käsittelyprosesseja erilaisten ohjeistusten avulla.

Mitä pitää huomioida lähtiessä kehittämään kemikaaliturvallisuutta?

Vaaralliset kemikaalit ovat niiden ominaisuuksien takia tarkasti säädeltyjä lainsäädännön eri osa-alueissa. Lainsäädäntö niin Suomen kuin EU:n mittakaavassa asettaa monia vaatimuksia vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, luokittelun, varastointiin ja käytöstä poistamiseen. 

Kemikaaliturvallisuuden tärkeimpiä lainsäädäntöjä ovat Euroopan unionin kannalta CLP- ja REACH-asetukset aineiden ja seosten luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnöistä, rekisteröinnistä ja rajoituksista sekä jätedirektiivi, jossa käsitellään vaarallisen jätteen käsittelyä. Suomen lainsäädännössä turvallisen työpaikan kannalta tärkeimpiä lainsäädäntöjä on työturvallisuuslaki, joka asettaa vaatimukset työnantajan toiminnalle ja kehitykselle turvallisuuden parantamiseksi.

Muuta keskeistä lainsäädäntöä on kemikaalilaki ja laki vaarallisten aineiden ja räjähteiden turvallisuudesta, jotka antavat kemikaalien turvalliseen käyttöön ja varastointiin liittyviä vaatimuksia. Näihin edellä esiteltyihin lakeihin sekä muuhun vaarallisiin kemikaaleihin liittyvään lainsäädäntöön on tärkeää tutustua huolellisesti tehtäessä ohjeistuksia kemikaalien käsittelyprosesseille, jotta ollaan selvillä lainsäädännön vaatimista asioista.

Lainsäädännön lisäksi toinen tärkeä asia, joka tulee huomioida kemikaaliturvallisuutta kehittäessä, on kemikaalien vaaraominaisuudet sekä niiden käyttöpitoisuudet. Näiden tietojen avulla voidaan kartoittaa, kuinka vaarallisia toiminnassa käytettävät kemikaalit ovat ja tarvitaanko erityisiä käsittely-, varastointi- tai hävittämismenetelmiä turvallisuuden takaamiseksi. Kemikaalien aiheuttamia riskejä voidaan kartoittaa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Selkeillä ohjeilla lisää turvallisuutta

Lainsäädäntö määrää, että kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta on löydyttävä sen turvallisen käytön takaavat tiedot ja ohjeet (Tukes 2024). Näiden tietojen etsiminen pitkistä käyttöturvallisuustiedotteesta voi olla aikaa vievää, varsinkin jos kemikaaleja on paljon. Tämän takia voidaan luoda käyttöturvallisuustiedotteiden rinnalle ohjeistukset, jotka selventävät laeissa vaadittuja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn, varastointiin ja hävittämiseen liittyviä määräyksiä sekä esitellä ja parantaa turvallista työskentelyä erityisen vaarallisten kemikaalien kanssa. 

Ohjeistuksessa kannattaa käsitellä monipuolisesti asioita, jotka liittyvät kemikaalien turvalliseen käyttöön yrityksessä. Sen tulisi kattaa koko kemikaalien elinkaari yrityksen sisällä, jotta kemikaaliturvallisuus pysyy hyvänä kaikissa vaiheessa.

Kemikaalien käsittelyosuudessa tulisi mainita esimerkiksi tarvittavista suojavarusteista, sopivasta työskentelypaikasta sekä mahdollisista yhteensopimattomuuksista muiden aineiden kanssa. Varastointiosuudessa on tärkeää esittää kemikaalien tarvittavat varastointiolosuhteet, erillään pidettävät aineet, tarvittavat merkinnät varastotiloissa sekä lainsäädännön säätämät rajoitukset varastointimääriin. Kemikaalin loppukäsittelyosuudessa olisi hyvä selvittää kemikaalin käytöstä poistamiseen liittyvät asiat kuten jätteen keräys, jätepakkauksen merkintä sekä valmistelu loppukäsittelyyn.

Sisällyttämällä edellä mainitut asiat ohjeistukseen voidaan luoda selkeä kemikaalien käsittelyprosesseihin liittyvä kokonaisuus. Lainsäädäntöön ja kemikaalien ominaisuuksiin perustuvat ohjeistukset antavat hyvän pohjan kemikaalien turvalliseen käsittelyyn yrityksessä.

Lähdeluettelo

Vuori, H. 2024. Kemikaalien käsittelyprosessien selkeyttäminen Hytest Oy:ssä. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.

Tukes. 2024. Käyttöturvallisuustiedote. https://tukes.fi/kemikaalit/reach/kayttoturvallisuustiedote#aeb0ffd6.

Artikkelikuva: Unsplash.