Kiinteistöjäähdytyksen hankesuunnitelmassa huomioitavat asiat

08.02.2024

Kiinteistöjäähdytys on yksi monista taloteknisistä järjestelmistä, joten sen hankesuunnitelmassa on huomioitava samoja asioita kuin yleisesti rakentamisen hankesuunnitelmissa. Kiinteistöjäähdytyksen projektin jakautuminen eri vaiheisiin vaihtelee hankkeen koon mukaan. Selkeissä tai pienemmissä hankkeissa hankesuunnitelmaan voi yhdistyä jo esimerkiksi luonnos- tai toteutussuunnittelua.

Hankesuunnitelmalla elinkaarikustannukset pienemmiksi!

Perusteellisesti tehdyllä hankesuunnitelmalla voidaan vaikuttaa myöhempiin hankkeen vaiheisiin erittäin paljon, vaikka hankesuunnitelma on isoissa hankkeissa vain noin 0,5 % luokkaa koko hankkeen kustannuksista. Vaikutusmahdollisuudet hankkeen elinkaarikustannuksiin on rakennusinvestointia ajatellen suurimmat hankesuunnitelmalla.

Kuvassa on esitetty hankesuunnitelman vaikutukset koko rakennusinvestointiin (Sweco Finland).

Kiinteistöjäähdytyksen hankesuunnitelmassa selvitettäviä asioita ovat jäähdytettävät kohteet, miten jäähdytystä jaetaan, miten jäähdytystä käytetään, miten jäähdytys tuotetaan ja mitä kylmäainetta jäähdytyksessä käytetään. Nykyisin jäähdytyksen yhteydessä selvitetään myös tarve jäähdytyksessä syntyvän lämmön hyödyntämiseen kiinteistössä eli se, onko kiinteistössä samanaikaista tarvetta jäähdytykselle ja lämmitykselle? Energiankierrätyksen ja energiatehokkuuden huomioimisella hankesuunnitteluvaiheessa voidaan saada elinkaarikustannuksia matalammiksi. Hankesuunnitelmassa selvitetään tarve jäähdytyksen skaalattavuudelle, jolla tarkoitetaan varautumista kiinteistön mahdollisen jäähdytystehotarpeen kasvattamiselle.

Kylmäaineisiin vaikuttavat asetukset ja säännökset

Jäähdytyksen tuotantoon vaikuttaa kylmäaineisiin liittyvät säännökset. Euroopan parlamentin ja neuvoston F-kaasuasetus on annettu vuonna 2014. Asetuksella pyritään vähentämään korkean GWP (Global Warming Potetial) arvon kylmäaineiden valmistusta. F-kaasuasetuksesta on lähiaikoina tulossa päivitys. Ennakkotietojen mukaan päivityksestä on päästy yhteisymmärrykseen, mutta painettua versiota ei ole vielä saatavilla.

Toinen merkittävä kylmäaineisiin vaikuttava asia on Euroopan unionin kemikaaliasetus REACH. Asetus on tullut voimaan vuonna 2007, mutta sitä on myös päivitetty viime vuoden lopulla. Asetuksen tavoite on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä. Osa kylmäaineista on kemikaaliasetuksen kieltolistalla, listalla olevien kylmäaineiden kiellon siirtymäajoista ei ole vielä tietoa.

Muita hankesuunnitelmassa huomioitavia asioita

Hankesuunnitelmassa on hyödyllistä huomioida lupa-asiat, koska tämä nopeuttaa hankkeen etenemistä rakennusvaiheessa. Rakennuslupien yhteydessä voidaan tarvita jäähdytyksessä käytettävän kylmäaineen takia myös muita lupia, esimerkiksi ammoniakin osalta kemiallisen laitoksen sijoitukseen liittyviä lupia.

Kiinteistöjäähdytyksen hankesuunnitelmassa selvitetään tarve eri lämpötilatasoille: tarvitaanko tuloilman kuivaamista? Kiinteistön jäähdytyksen kriittisyys on syytä huomioida hankesuunnitelmassa. Sairaaloissa tai datasaleissa jäähdytys on toiminnan kannalta erittäin kriittinen, joten niissä tarvitaan varajäähdytyksen tuotantoa tai joskus jopa kokonaan kahdennettu jäähdytysjärjestelmä.

Kiinteistöjen jäähdytyshankesuunnitelmat eroavat hieman hankkeen mukaan riippuen siitä, onko kyseessä saneeraus- vai uudiskohde. Saneerauskohteista selvitetään kaikki tarvittavat lähtötiedot. Jos lähtötietoja esim. mittaukseen perustuvaa tietoa ei ole saatavilla, hankesuunnitelman tuotoksena syntyä kustannusarvio ei voi olla tarkempi kuin lähtötiedot. Saneerauskohteen osalta selitetään sähkönsyötön koko ja reitti, putkireitit ja vanhojen sekä uusien laitteiden haalausreitit. Rakenteiden kantavuus on hyödyllistä selvittää hankesuunnitelmassa. Uudiskohteiden osalta joudutaan usein arvioimaan tulevaa jäähdytystarvetta, jollei käytössä ole vastaavien kohteiden energiankulutusta. Toteutussuunnittelussa mallinnettaessa esimerkiksi IDA-ICE ohjelmalla kiinteistöä, saadaan tarkempaa tietoa jäähdytystarpeesta.

Yhteenveto huomioon otettavista asioista

  • Lähtötiedot
  • Mihin tarkoitukseen jäähdytystä käytetään
  • Onko jäähdytyksessä syntyvälle lämmölle tarvetta
  • Varaudutaanko tulevaisuudessa kasvavaan jäähdytystarpeeseen
  • Sähköliittymän koko
  • Putki- ja sähköreitit
  • Haalausreitit
  • Kustannusarvio investointiesitystä varten

Lähde:

Karbin, M. 2024. Hankesuunnitelma suuren kauppakeskuksen vedenjäähdytyskoneiden uusimisesta keskitetyllä lämpöpumppulaitoksella – Theseus, Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.