mies ja nainen highfive

Rakennusalan asiantuntijayrityksen kehittäminen

11.07.2024

Eteenpäin ja kasvuun suuntaavan yrityksen kehittämiselle on monia keinoja. Yksi keinoista on toimivan työilmapiirin luominen onnistuneilla rekrytoinneilla. Tämä vaatii suunnittelua, pohtimista ja omien arvojen korostamista. Tämän kaltaiseen lähestymiseen on luotu työkaluja, joita voi hyödyntää omien tarpeiden mukaan. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetussa opinnäyteyössä (Hanhisuo 2024) tarkasteltiin erään alan yrityksen kehittymispotentiaalia.

Yrityksen kasvaessa tulee palkata työntekijöitä. Kun lähdetään hakemaan osaavaa henkilökuntaa on hyvä olla näkemys, mihin suuntaan yritystä haluaa viedä. Aina ei tarvita kokeneinta ja koulutetuinta osaajaa, jollei hänen potentiaaliaan voida hyödyntää täysin. Rakennusalalla on käytössä eri tasoisia pätevyysluokkia riippuen rakennuskohteen vaativuuksista. Yrityksen toiminnan keskittyessä esimerkiksi pientalojen suunnitteluun ja toteutukseen, on turhaa palkata suunnittelijaa, jolla on pätevyys suunnitella voimalaitoksia. Tällöin yrittäjä ei saa rahoilleen vastinetta eikä työntekijä pääse täysin toteuttamaan osaamistaan.

Rakennusalan asiantuntijayrityksen toimenkuva

Yrityksen kehittämisessä on tärkeää, että ennen kuin aletaan pohtia teemoja ja ominaisuuksia, on hyvä asettaa raamit kehittämiselle. Yrityksen pitää pohtia aikataulua, rahoitusta, riskejä ja palveluja, joita halutaan tarjota asiakkaille. Rakennusalalla tulee lisäksi miettiä, kuinka vaativia projekteja on valmis tekemään. Opinnäytetyössä (Hanhisuo 2024) kehityskohteena olevan asiantuntijayrityksen toimenkuvaan kuuluu pientalojen pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu, työnjohtotehtävät, valvonta ja rakennuttaminen uudis- sekä korjausrakentamisurakoissa.

Aikataulu yrityksen kehittämiselle kannattaa jaksottaa ja asettaa välitavoitteita, esimerkiksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Näin muutokset ja kustannukset voi pitää maltillisina varsinkin, jos laajennus on pitkälti ulkopuolisen rahoituksen varassa.

Yrityksen kehittäminen

Kehitettävänä oleva yritys lähtee kehittämään kasvua yhden henkilön yrittäjyydestä kohti keskisuurta toimijaa apunaan osaaminen ja kontaktiverkostot. Yrityksen kehittämiselle laadittiin kolmivuotissuunnitelma, jossa niin sanottuna nollavuotena tehdään alkuvalmisteluita, aktivoidaan kontaktiverkosto, laaditaan toimintasuunnitelma ja hankitaan rahoitus. Ensimmäisenä vuonna palkataan kaksi työntekijää, vuokrataan työskentelytilat ja kalustoa tarpeen mukaan. Toisena vuotena tehdään kaksi rekrytointia lisää ja kolmantena vuonna palkataan vielä yksi uusi työntekijä. Kolmantena vuotena tulovirran pitäisi olla jo sitä luokkaa, että yrittäjä voi palkata itsensä täysipäiväiseksi toimitusjohtajaksi. Silloin myös otetaan katse seuraavaan ajanjaksoon ja laaditaan uusi suunnitelma, jos se nähdään tarpeelliseksi.

Mikroyrityksen kehitysmalli (Toikkanen 2015) antoi kehykset rakennusalan asiantuntijayrityksen kehittämiseen kohti keskisuurta toimijaa. Kehitysmallissa oli erilaisia pohdintatehtäviä, joita tekemällä yrityksen suunnalle ja tarpeille saatiin puitteet.

Kehittämisessä pohdittiin seuraavia asioita:

  • Teemat
  • Toimenpiteet
  • Strateginen arviointi
  • Tavoitellut ominaisuudet
  • Ominaisuuksien arviointi
  • Ominaisuuksien jaottelu
  • Ominaisuuksien testaus

Kehityksen teemat painottuivat yhteistyökykyyn, toimintatapoihin ja asiakaspalvelun laatuun. Näille teemoille pohdittiin toimenpiteitä, eli millaisia henkilöitä tarvitaan ylläpitämään ja kehittämään teemoja eteenpäin. Strategisessa arvioinnissa toimenpiteet pisteytettiin, pohtien niiden tärkeyttä työyhteisölle sekä asiakaskunnille. Pisteytyksen jälkeen päätoimenpiteille, kuten esimerkiksi joustavuudelle, avoimuudelle sekä tehokkuudelle pohdittiin ominaisuuksia, joiden avulla voitaisiin saavuttaa kehitystä.

Seuraavaksi ominaisuuksille pohdittiin hyötyjä työntekijöiden sekä asiakkaiden näkökulmista. Otetaan esimerkiksi joustavuuden yksi ominaisuuksista ”laaja osaaminen”. Se takaa monipuolisemman tarjonnan asiakkaille, jotka tuovat yritykselle lisää liikevaihtoa. Tehokkuuden yksi ominaisuuksista ”prosessit mietitty valmiiksi” auttaa asiakkaita ymmärtämään ja sisäistämään tarpeensa ja toiveensa paremmin ja työntekijät käyttävät vähemmän aikaa rutiineihin. Arviointien jälkeen ominaisuudet jaoteltiin tärkeysjärjestykseen, mistä sai selkeän kuvan yrityksen kehittämisen toimenpiteiden kriittisistä ja tarpeellisista ominaisuuksista, joihin panostaa rekrytoinnissa sekä työyhteisössä.

Kehitysmallin pohdintaharjoitusten jälkeen tuloksia voi halutessaan testata käytännössä työntekijähaastatteluiden avulla. Harjoitukset selkeyttävät myös yrityksen kehittäjän visioita, jotka voivat olla alussa vain mielikuvia tai etäisiä ajatuksia. Selkeä visio ja tavoitteet auttavat myös liiketoimintasuunnitelman ja budjetin teossa, jotka tarvitaan rahoituksen hakemisessa.

Lähteet

Hanhisuo, J. 2024 Rakennusalan asiantuntijayrityksen kehittämisen kolmivuotissuunnitelma – Theseus. Opinnäytetyö. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Turun ammattikorkeakoulu.

Toikkanen, P. 2015 Mikroyrityksen kehitysmalli. Opinnäytetyö. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma. Tampere: Tampereen Ammattikorkeakoulu.

Kuva: Adobe Stock