Rakennushankkeen edistymisen seuranta tekoälyä hyödyntäen

27.05.2024

Kun laaditaan kattava rakennushankkeen tilannekuva, parannetaan muun muassa työn turvallisuutta ja eri vaiheiden suunnittelua. Tähän tehtävään on kehitelty tekoälyä hyödyntävä seurantatyökalu.

Rakennushankkeen seuranta tapahtuu useimmiten monen eri työkalun avulla. Toteumanseurantaan ei ole kehitetty yhtenäistä toimintamallia, josta saataisiin kattava kuva rakennushankkeen tilanteesta. Harvoin rakennushankkeeseen osallistuvilla on täysin tarkkaa tietoa siitä, mitä kaikkia työvaiheita on käynnissä tai jo toteutettu. Tämän hetken olemassa olevilla työkaluilla on vaikea saada tarkka ja ajantasainen tilannekuva muodostettua kaikista käynnissä olevista ja alkavista työvaiheista. Tilannekuvan muodostamisen haasteisiin vaikuttaa puutteelliset tiedonhallintajärjestelmät ja se, että ajantasaisen tiedon kerääminen koko rakennushankkeesta koetaan usein työläänä työvaiheena. (Hänninen 2023,19–20.)

Rakennushankkeen tilannekuvaa päivitetään noin kerran viikossa, toisinaan jopa harvemmin. Joskus koetaan, että todellinen toteumanseuranta tai rakennushankkeen tilannekuva on puutteellista, riittämätöntä tai epätarkkaa. Jos laadittaisiin kattavampi rakennushankkeen tilannekuva, parannettaisiin rakennushankkeen työntekijöiden turvallisuutta, työntekijöiden tehokkuutta, työtehtävien ja työvaiheiden suunnittelua, logistiikkasuunnittelua sekä vähennettäisiin eri osapuolten riitatilanteita. (Hänninen 2023,19–20.)

Tähän on kehitelty ratkaisuksi tekoälyä hyödyntävä seurantatyökalu. Tämän uuden tekoälyavusteisen seurantatyökalun avulla voidaan ratkaista edellä mainittuja ongelmakohtia.

Mikä on tekoälyavusteinen seurantajärjestelmä?

Tekoälyavusteinen seurantajärjestelmä on työmaata helpottava uudenlainen työkalu, jonka avulla seurataan sisävalmistusvaiheen toteumaa ja laatua. Tämä järjestelmä yhdistää rakennushankkeen tietomallin, aikataulun ja 360-kamerakuvauksen tuloksen yhdeksi kokonaisuudeksi. 360-kuvauksella kerätään tietoa rakennushankkeen edistymisasteesta sekä asennustarkkuudesta. Kuvattua materiaalia analysoidaan tekoälyavusteisesti verraten saatua tulosta kohteen aikatauluun sekä tietomalliin. Analysoinnin jälkeen järjestelmä muodostaa kattavan raportin rakennushankkeen kokonaistilanteesta, joka on katsottavissa yhdestä järjestelmästä. (Buildots 2023.)

Tämän uuden teknologiapalvelun avulla on mahdollista seurata rakennushankkeen toteutuneiden työvaiheiden tilannetta yhdeltä alustalta kattavasti. Järjestelmästä näkee tuotannon kokonaistilanteen aina yksittäistä rakennusosaa myöden.  Puuttuvat asennukset ja sijaintipoikkeamat havaitaan ajoissa, jolloin korjaukset voidaan toteuttaa välittömästi virheen havainnoinnin jälkeen.

Tehostuneet seurannan keinot antavat edellytykset parempaan tuotannonhallintaan, laatuun sekä kannattavuuteen. Tämä mahdollistaa rakennushankkeen toteumanseurannan luotettavasti ja kattavasti. Palvelun avulla on mahdollista puuttua ongelmakohtiin ajoissa.

Tekoälyavusteisen toteumanseuranta-alustan avulla voidaan muutaman kilkkauksen avulla nähdä koko rakennushankkeen aikataulutilanne toteutuneiden ja suunniteltujen työvaiheiden osalta. Järjestelmästä on myös helppoa havaita keskeneräiset työvaiheet urakoitsijakohtaisesti, sekä havaita mahdolliset asennusvirheet.

Tiedonkeräys ja analysointi

Tiedonkeräys toteutetaan rakennushankkeessa 360-kamerakuvauksen avulla kerran viikossa. Kuvaus toteutetaan GoPro Max -kameran avulla. Kamerakuvaus toteutetaan kiertämällä kaikki rakennushankkeen sisätilat, jokainen tila huomioiden.

Kamera kulkee kuvaajan mukana kiinnitettynä selfiekeppiin, johon on integroituna lisävalaistus. Tämän lisävalaistuksen ansiosta myös hämärien tilojen kuvaus on mahdollista suorittaa laadukkaasti. Koko rakennus kuvataan lohkoittain ja kerroksittain.

Kuvauksen jälkeen saadut tiedostot ladataan toteumanseurantajärjestelmään, jonne se jää odottamaan analysointia. Analysointi kestää 1-2 vuorokautta. Analysoinnin jälkeen järjestelmä lähettää koostetun raportin rekisteröityneille käyttäjille. Järjestelmästä on saatavilla laajempi kooste rakennushankkeen tilannekuvasta.

Lähteet:

Buildots. Viitattu 22.11.2023. https://www.buildots.com.

Hänninen, O. 2023. Tilannekuvan hyödyntäminen rakennuttajan projektihallinnassa. Diplomityö. Aalto yliopisto.

Vuoria, E. 2024. Tekoälyavusteinen toteumanseuranta rakennushankkeessa. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024052214255