Rakennuttajavalvonnan keskeiset tekijät: Valvontasuunnitelman merkitys rakennushankkeessa

10.07.2024

Rakennuttajavalvonnan onnistuminen on monen tekijän summa. Rakennushankkeet tulee toteuttaa lakien, asetusten ja rakennushankkeen määriteltyjen sisältöjen mukaisesti. Rakennuttajavalvonnan onnistumisen keskeisiä tekijöitä ovat hankesuunnittelun onnistuminen, projektiorganisaation sitoutuminen ja työmaavalvonnan tehokas toiminta. Tehokas ja suunnitelmallinen työmaavalvonta ohjaa työtä koko rakennushankkeen ajan tavoitteiden suuntaisesti.

Työmaavalvonnan onnistumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä on työmaavalvojan osallistaminen projektiin hankkeen alkutekijöistä lähtien, työntekijän ammattitaito ja halu toimia tehokkaasti sekä valvontatyössä onnistuminen ja ennakointi. Erilaiset kokoukset, dokumentoinnit ja katselmukset vievät merkittävän osan työmaavalvojan päivittäisestä työajasta. Edellä mainittujen asioiden osalta hankkeen työmaavalvonnan ajankäyttö tulee olla mahdollista toteuttaa tehokkaasti ja siten, että kaikki työnkuvan mukaiset tehtävät on mahdollista toteuttaa aikataulujen mukaisesti.

Rakennushankkeen työmaavalvontaan sisältyy lukuisia sopimuksia, asiakirjoja ja ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on selkeyttää työmaavalvojan tehtävänkuvaa ja varmistaa projektiorganisaation tehokas toiminta hankkeen aikana. Rakennushankkeen valvontasuunnitelma on osa tätä kokonaisuutta ja sen tarkoituksena on toimia työmaavalvojan apuvälineenä, josta löytyy rakennushanketta koskevia tietoja, varmistusmenettelyjä ja vastuualueiden jakoja.

Hyvin suunniteltu työ mahdollistaa suunnitelmien mukaisen lopputuloksen saavuttamisen. Rakennuttajavalvontaan sisällytettävä valvontasuunnitelma on lakisääteinen ja sen sisältö on määritetty tarkasti. Valvontasuunnitelmaan sisällytettävillä tiedoilla pyritään järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistustoimenpiteet ja sopimusten mukainen rakentaminen tulee toteutettua osapuolten kesken. Valvontasuunnitelman tavoite on toimia punaisena lankana työmaavalvojalle rakennushankkeen aikana ja toimia työntekijän tarkastusasiakirjana hankkeen aikana.

Rakennuttajavalvonnan toteutuksesta

Rakennuttajavalvonnan toteutustapoja ja valvontasuunnitelmia on yhtä monta kuin on rakennushankkeeseen ryhtyviä. Rakennushankkeen koko, erityispiirteet ja vaatimustaso määrittävät sen, mitä rakennuttajavalvonnalta tulee edellyttää ja mitä asioita valvontasuunnitelmassa tulee huomioida. Valvontasuunnitelmaan sisällytettävät tiedot on määriteltävä tarkasti hankekoon mukaisesti ja on suotavaa, että hankkeeseen osallistuva työmaavalvoja on hankkeessa mukana suunnittelusta alkaen. 

Valvontasuunnitelmasta saatava paras hyöty saadaan isoissa tai ajallisesti pitkäkestoisissa rakennushankkeissa, joissa valvontasuunnitelma toimii työmaavalvojalle ohjaavana tarkastusasiakirjana. Valvontasuunnitelmaan sisällytettävä tarkastusohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, koska tarkastusohjelmaan dokumentoidut ja kuitatut kohdetarkastukset ovat tärkeä osa rakentamisen työmaavalvontaa.

Rakentamisaikaisen valvontasuunnitelman toteutustapoja on yhtä monia kuin on työmaavalvojiakin. Työmaavalvojan kokemus edesauttaa työmaavalvojana toimimisessa, se on kiistatonta. Henkilön työkokemus ja sen tuoma osaaminen nousi tutkimuksessa esille työssä onnistumisen edellytyksinä. Kokemus ei ole aina välttämätön laadullisesti hyvän ja oikeaoppisen työn suorittamiseksi. Vanhat totutut tavat ei ole aina paras tapa toimia, lyhyen työuran omaavan valvojan motivaatio ja asioiden kyseenalaistaminen on paikoin perusteltua ja toimiva työskentelytapa.

Valvontasuunnitelman kehittäminen

Lähtökohtana oli kehittää rakennuttamiseen ja rakennustyön aikaiseen valvontaan asiakirja tukemaan hankkeiden ohjausta ja valvontaa. Valvontasuunnitelman kehittäminen tulee tapahtua käyttäjälähtöisesti ja sen laatimisessa tulee olla mukana hankkeen erityispiirteet osaava ammattilainen. Tulosten perusteella on järkevää laatia kattava asiakirja, jossa kaikki velvoitteiden mukaiset osa-alueet on huomioitu. Toimiva valvontasuunnitelma-asiakirjapohja ja sen muokattavuus rakennushankkeeseen sopivaksi on tärkeää, koska näin asiakirjasta tulee oikein mitoitettu ja toimiva kokonaisuus. Pienempiin hankkeisiin sopiva valvontasuunnitelma koettiin tutkimuksen mukaan hyödylliseksi, mutta samaan aikaan lakisääteisen sisällön tuoma kokonaisuus ei poista sitä tosiasiaa, että asiakirjaan on sisällytettävä runsaasti tietoa rakennushankkeesta ja siinä toimivista tahoista.

Opinnäytetyössä on selvitetty työmaavalvonnan onnistumisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä, kuten työmaavalvojan osallistaminen projektiin hankkeen alkutekijöistä lähtien, työntekijän ammattitaito ja halu toimia tehokkaasti sekä valvontatyössä onnistuminen ja ennakointi. Rakennushankkeen työmaavalvontaan sisältyy lukuisia sopimuksia, asiakirjoja ja ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on selkeyttää työmaavalvojan tehtävänkuvaa ja varmistaa projektiorganisaation tehokas toiminta hankkeen aikana. Opinnäytetyön lopputuloksena kehittyi rakennushankkeen valvontasuunnitelma, joka on osa tätä kokonaisuutta ja sen tarkoituksena on toimia työmaavalvojan apuvälineenä, josta löytyy rakennushanketta koskevia tietoja, varmistusmenettelyjä ja vastuualueiden jakoja.

Lähde:

Heino, A. 2024. Rakennuttajan valvontasuunnitelma. Opinnäytetyö. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/856527.