Taksonomianmukaisuuden tuomat hyödyt rakennusyhtiölle

03.06.2024

EU-taksonomia koskettaa nyt ja tulevaisuudessa yhä useampia rakennusalan toimijoita, joko kuulumalla suoraan taksonomian piiriin tai epäsuorasti toimiessaan osana suurempaa toimitusketjua. Pienempiä rakennusyhtiöitä taksonomia ei vielä suoraan velvoita, mutta taksonomiatyöhön kannattaa ehdottomasti jo nyt paneutua.

EU-taksonomia on oikeudellinen luokitusjärjestelmä, joka listaa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Kyse on Euroopan koko rahoitusjärjestelmää mullistavasta muutoksesta, jossa yritysten rahoitus ja ilmastotavoitteiden toimeenpano kytketään yhteen. Taksonomian tavoitteena on mekanismi, jolla rahan saatavuus tai rahan hinta sidotaan siihen, miten ilmastomyönteisestä investointikohteesta on kyse. Taksonomiassa tarkastellaan ympäristökestävyyttä eri toiminnoille kuuden ympäristötavoitteen näkökulmasta.

Ympäristötavoitteita merkittävästi edistävien taloudellisten toimintojen teknisillä arvointikriteereillä varmistetaan, että taloudellinen toiminta vaikuttaa myönteisesti ympäristötavoitteisiin tai vähentää ympäristötavoitteisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Sen vuoksi teknisissä arviointikriteereissä viitataan kynnysarvoihin tai suoritustasoihin, jotka taloudellisessa toiminnassa olisi saavutettava, jotta sen voidaan katsoa edistävän merkittävästi valittua ympäristötavoitetta. DNSH-periaatteen (do no significant harm) tarkoituksena on varmistaa, että taloudellisen toiminnan merkittävää edistämistä ei tehdä muiden ympäristötavoitteiden kustannuksella. Taksonomianmukaisessa toiminnassa myös sosiaalisten vähimmäissuojatoimien tulee täyttyä.

Miksi tehdä taksonomiatyötä, jos oma yhtiö ei siihen ole vielä velvollinen?

Taksonomianmukainen toiminta hyödyttää yritystä taloudellisesti. Vihreillä toiminnoilla myönteinen vaikutus tulee ilmi sijoittajien ottaessa ilmastoriskitekijät huomioon sijoituspäätöksisään. Hankkeen ollessa ilmastomyönteinen, saadaan rahoitus halvemmalla. Taksonomianmukaisella toiminnalla on siis suora vaikutus yrityksen talouteen.

Voidaan myös olettaa, että yrityksen arvostus paranee, jos se on panostanut kestävyystyöhön ja taksonomiaan, vaikka se ei vielä olisikaan palkollisen taksonomiaraportoinnin piirissä.

Taksonomia sisältää myös mahdollisuuksia profiloitua markkinassa. Urakoitsijavalinnassa taksonomianmukaisuus voi asettaa ratkaisevan etulyöntiaseman.

Kiinteistö- ja rakennusalan toiminta kehittyy, ja vastuullisuusteemat nostavat päätään entistä enemmän tulevaisuudessa. Pienempien rakennusyhtiöiden on pysyttävä ajan hermoilla, vaikka taksonomia ei näitä vielä suoraan velvoita. Kun taksonomiatyötä ja raportointia on harjoiteltu, on siirtymä huomattavasti helpompaa taksonomian laajentuessa pienemmille yrityksille pakolliseksi.

EU-taksonomia vauhdittamassa kiinteistö- ja rakennusalan muutosta

EU-taksonomia ajaa kiinteistö- ja rakennusalaa oikeaan suuntaan. Vastuullisuusteemat ja ilmastomyönteinen toiminta muuttavat toimintatapoja muuten hitaasti kehittyvällä alalla. Tietotaidon lisääminen ja uusien teknologioiden kehitys alalla on välttämätöntä.

Lähde

Kettunen, O. 2024. Taksonomianmukaisuus rakennushankkeessa. Turun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 29.5.2024.