Itsenäistymisopas mielenterveyskuntoutujan itsenäistymisen tukena

23.11.2023

Mielenterveyskuntoutujan itsenäistyminen vaatii uskoa omaan pystyvyyteen ja pärjäämiseen. Näin ollen mielenterveyskuntoutujan elämänhallintaa tukemalla voidaan edistää kuntoutujan itsenäistymistä. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä kehitettiin mielenterveyskuntoutujien itsenäistymisen tueksi itsenäistymisopas, joka sisältää ohjeita, vinkkejä ja tehtäviä erilaisiin elämänhallinnan teemoihin liittyen.

Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden haasteet ovat olleet kasvussa viimevuosina. Koronapandemian aikana psyykkinen kuormittuneisuus ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet entisestään, mutta varsinkin tytöillä haasteiden voidaan katsoa lisääntyneen tasaisesti jo pidemmän aikaa. Toisaalta myös mielenterveysoireista johtuvien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrät ovat olleet kasvussa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Kela 2023.)

Tulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja työikäisen väestön vähenemisen odotetaan tuottavan yhteiskunnalle ongelmia. Tästä syystä nuorten ja työikäisen väestön toimintakyvyn tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy on erityisen tärkeää. Mielenterveyspalveluita kehittämällä voidaan ylläpitää ja edistää väestön toimintakykyä, sekä vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiin. Tästä syystä on tärkeää, että uusia työmenetelmiä ja keinoja kehitetään jatkuvasti lisää.

Mielenterveyden haasteet heijastuvat arkeen

Yksilön kannalta mielenterveys ja sen haasteet näkyvät erityisesti toimintakyvyssä. Kun toimintakyky on madaltunut, elämänhallinta vaikeutuu. Tällöin tavallisetkin arjen toiminnot saattavat tuntua hyvin raskailta, tai ne voivat jäädä kokonaan tekemättä. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi laskujen maksamatta jättämisenä, hygieniatason laskuna tai muutoksina ruokavaliossa.

Mielenterveyskuntoutus pyrkii vastaamaan kuntoutujan yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Kuntoutuksella pyritään tukemaan kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia, työ- ja opiskelukykyä sekä työssä jatkamista (Sosiaali- ja terveysministeriö n. d.). Myös mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja asumismuotoja on olemassa eritasoisia sen mukaan, kuinka vahvaa tukea henkilö kuntoutumiseensa tarvitsee. Asumiseen saatava tuki vaihtelee ympärivuorokautisesta asumisesta tarvittaessa kotiin vietäviin palveluihin.

Itsenäistymisopas tarjoaa joustavaa tukea

Mielenterveyskuntoutujan siirtyessä itsenäisempään asumismuotoon, asumiseen saatavan tuen määrä vähenee. Itsenäistyminen on merkityksellinen, mutta usein myös jännittävä elämänvaihe, jota saattavat varjostaa pelot epäonnistumisesta ja toimintakyvyn uudelleen heikentymisestä. Opinnäytetyössä Itsenäistymisopas mielenterveyskuntoutujille on kehitetty uusi väline mielenterveyskuntoutujan itsenäistymisen tukemiseksi.

Itsenäistymisoppaan kehittämiseen osallistuivat yhden mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja tarjoavan organisaation asukkaat sekä työntekijät. Mielenterveyskuntoutujat kertoivat omista tuen tarpeistaan vastaamalla kyselyyn. Kyselyn tulosten pohjalta työyhteisölle järjestettiin työpaja, jossa ideoitiin itsenäistymisoppaan sisältöjä. Työpajan pohjalta muodostui itsenäistymisopas, jossa on erilaisia ohjeita, vinkkejä ja tehtäviä elämänhallinnan eri osa-alueisiin liittyen.

Itsenäistymisoppaan avulla voidaan kartoittaa, mitkä asiat ovat itsenäistymisen kannalta hallinnassa, ja mihin tarvittaisiin vielä lisää harjoitusta. Oppaan etuna on, että sitä voidaan käyttää jokaisen omien lähtökohtien vaatimalla laajuudella. Itsenäistymisoppaan käytöllä on tarkoitus varmistaa, että itsenäisempään asumiseen siirtyvän mielenterveyskuntoutujan elämänhallintataidot ovat riittävät erilaisten tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi. Näin ollen itsenäistyminen on kestävää, eivätkä erilaiset elämän mukanaan tuomat vastoinkäymiset romahduta toimintakykyä.

Sähköinen itsenäistymisopas on kuntoutujalla itsellään, joten se on aina saatavilla. Kuntoutuja voi myös itse säädellä, mitä asioita siitä käsitellään. Itsenäistymisopasta on tarkoituksenmukaista käyttää myös kuntoutujan ja omaohjaajan välisessä työskentelyssä. Se auttaa molempia osapuolia hahmottamaan itsenäistymisen kokonaisuutta. Opas auttaa miettimään henkilökohtaisia tuen tarpeita ja varmistamaan, ettei mikään osa-alue jää läpikäymättä. Itsenäistymisopas tarjoaa uudenlaisen, helposti toteutettavan ja yksilöllisen välineen mielenterveyskuntoutujan itsenäistymisen tukemiseen.

Lue koko opinnäytetyö täältä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112130832

Lähteet:

Litjo, M. 2023. Itsenäistymisopas mielenterveyskuntoutujille. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja kasvatusala. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.11.2023 URN:NBN:fi:amk-2023112130832

Sosiaali- ja terveysministeriö n. d. Kuntoutus. Viitattu 21.11.2023 https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Kela 2023. Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023: tavoitteena sosiaalisesti kestävä Suomi. Työpaperi 14/2023. Viitattu 21.11.2023 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146429/TY%c3%962023_014_12042023e.pdf?sequence=19&isAllowed=y