Ensihoitajaopiskelijoiden kokemukset Koulutusambulanssi-pilotista

02.02.2024

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun suorittamisesta koulutusambulanssissa ja tarjota materiaalia hankkeen kehittämiseksi. Koulutusambulanssi on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen pilottihanke, joka käynnistettiin elokuussa 2022.

Koulutusambulanssissa kaksi ensihoitajaopiskelijaa suorittaa työharjoittelua yhtä aikaa samassa ambulanssissa opetusensihoitajan ohjaamana. Opiskelijoista toinen on alkuvaiheen opiskelija ja toinen työsuhteessa toimiva loppuvaiheen opiskelija. Pilotin tavoitteena on tarjota uudenlainen oppimisympäristö opiskelijoille ja kehittää ensihoidon työharjoittelumallia normaalisti hälytysvalmiudessa olevassa ensihoidon yksikössä.

Miten opiskelijat ottivat koulutusambulanssin vastaan?

Aineistonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille koulutusambulanssissa harjoittelun suorittaneille ensihoitajaopiskelijoille. Vastausprosentti oli 70 prosenttia. Kyselyssä (n=27) saadut tulokset olivat varsin myönteisiä, ja koulutusambulanssi oli opiskelijoiden näkökulmasta toimiva tapa suorittaa työharjoittelu.

Erityisesti positiivista palautetta annettiin seuraavista osa-alueista:

  • hyvä ja yksilöllinen ohjaus
  • kattavampi ja monipuolisempi palautteen anto ja arviointi
  • yhteistyö opiskelijakollegan kanssa
  • opiskelijan suuremman roolin sekä vastuun saaminen potilaan hoidossa

Vastauksissa korostui opetusensihoitajan erityisosaaminen opiskelijaohjauksessa: opiskelijat toivat esille erityisesti ohjaajan motivoituneisuuden, yksilöllistetyn ohjaustyylin ja paneutumisen palautteen antamiseen. Lisäksi moni opiskelijoista koki, että toisen opiskelijan läsnäolo madalsi kynnystä kysellä asioista, ja toisaalta loppuvaiheen opiskelijat näkivät alkuvaiheen opiskelijan ohjaamisen tärkeänä – toisen opettaminen on tutkitusti hyvä tapa oppia itse. Loppuvaiheen opiskelijat kokivat myös olleensa tarvittaessa turvaverkkona aloittelevalle kollegalleen.

Koulutusambulanssi-pilotti on tarjonnut monelle ensihoitajaopiskelijalle uudenlaisen työharjoittelukokemuksen ja ponnahduslaudan työelämään.

Kehittämisehdotukset kohdentuivat perehdytyksen liian suureen teoriapainotteisuuteen, yksittäisten työntekijöiden negatiiviseen suhtautumiseen opiskelijoita kohtaan sekä ohjaajan uupumiseen, mikä oli heikentänyt ohjauksen laatua ja palautteen saantia.

Oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä myös ensihoito palvelujärjestelmänä kehittyy jatkuvasti. Koulutusambulanssi-pilotti on tarjonnut monelle ensihoitajaopiskelijalle uudenlaisen työharjoittelukokemuksen ja ponnahduslaudan työelämään. Opiskelijoiden tyytyväisyys koulutusambulanssiin puoltaa hankkeen jatkamista, mikä on myös organisaatioiden tahtotila.

Ina Kirmosen ja Eveliina Meriläisen opinnäytetyö (2023): Koulutusambulanssi – ensihoitajaopiskelijoiden kokemukset harjoittelujaksosta

Artikkelikuva: Mat Napo, Unsplash