Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen ammattilaisen silmin

29.01.2024

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt seksuaaliterveyden olevan fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisuus. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää tasapainoista ja kunnioittavaa suhtatutumista jokaisen seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuden tulisi olla positiivinen elämän osa-alue. Sen tulisi olla jokaiselle hyvä ja turvallinen elämän osa-alue, jossa ei jouduta kokemaan väkivaltaa, syrjimistä tai pakottamista. Hyvän seksuaaliterveyden ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi jokaisen tulee kunnioittaa omaa ja toisten hyvinvointia. 

Seksuaalikasvatusta on kahdenlaista: virallista, ammatillisesti suunniteltua ja viralliseen tietoon pohjautuvaa, ohjattua toimintaa sekä epävirallista, kodin ja vanhempien tekemää kasvatustyötä. Nämä kaksi täydentävät toisiaan, eivätkä ne ole toistensa vastakohtia. Epävirallisen tiedon lähteet, kuten ystävät ja perhe ovat yhtä merkittäviä kuin virallisenkin tiedon lähteet. Virallisen seksuaalikasvatuksen tulisi puolestaan antaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa ehkäisymenetelmistä, seksitautien tartuntatavoista ja tietoa henkilön omista oikeuksista sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuksista. Tämä tieto on aina puolueetonta, monipuolista ja asiantuntevaa, ja sitä tarjoavat alan ammattilaiset, esimerkiksi terveystiedon opettaja tai terveydenhoitaja. 

Ammattilaisten näkemys seksuaaliterveydestä

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tehtiin osana ICEX – Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants’ Sexual Health Education -hanketta. Opinnäytetyössä selvitettiin maahanmuuttajien parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia seksuaaliterveyden edistämisestä. Lisäksi siinä kartoitettiin ammattilaisten seksuaalikasvatuksen pedagogisia taitoja sekä maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksen sisällöllisiä ja menetelmällisiä tarpeita.

Tulosten mukaan ammattilaisten näkemys seksuaaliterveydestä oli melko yhtenevä. Tuloksissa korostuivat etenkin hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen. Seksuaalisuus linkitettiin myös terveeseen itsetuntoon ja kunnioitukseen. Esiin nousi myös se, että monen mielestä seksuaalisuus on henkilökohtaista ja osa jokaisen ihmisen identiteettiä. Siihen kuvailtiin kuuluvan muun muassa ehkäisy ja seksitautien asianmukainen hoito. Esiin nousivat myös rajojen tärkeys sekä sukupuoliroolit ja tunnekasvatuksen näkökulma. 

Ammattilaisten tiedolliset ja pedagogiset tarpeet seksuaaliterveyden opetuksessa

Maahanmuuttajien parissa työskentelevät ammattilaiset toivoisivat, että maahanmuuttajilla olisi tarvittavat tiedot ihmisoikeuksista. Lisäksi he tarvitsevat ohjausta eettiseen ajatteluun, Suomen lainsäädäntöön, seksuaalioikeuksiin sekä oikean ja väärän tunnistamiseen. Hyvin tärkeänä ammattilaiset kokivat myös riittävän tiedon ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalveluista, ja julkisten terveyspalveluiden helppo saatavuus ja sitä kautta tietoisuuden lisääminen nousivat esiin tuloksista. Kouluissa selkokielisten materiaalien saatavuus, tutustumiskäynnit ja ilmaisten ehkäisyvälineiden, kuten kondomien, jakaminen koettiin tärkeänä. 

Erityisesti ammattilaiset kokivat tarvitsevansa konkreettisia menetelmiä ohjauksen tueksi. Sisällöllisinä toiveina esitettiin muun muassa webinaareja, eritasoisia oppimateriaaleja eri kielitasoisille, materiaali- ja täydennyskoulutusta sekä seksuaaliterveyteen liittyvää materiaalia. Kuvalliset ja havainnollistavat menetelmät koettiin erityisen tärkeinä. 

Tuloksia on mahdollista hyödyntää kätilön työssä, sillä aihe on ajankohtainen. Opinnäytetyöprosessin aikana saatiin tärkeää tietoa tulevaa kätilön ammattia ajatellen. Ammattilaisten näkökulmasta tästä aiheesta on olemassa vain vähän tietoa, ja monikulttuurisuus on kasvussa Suomessa. Opinnäytetyön tulosten avulla voidaan lisätä tietoisuutta etenkin ammattilaisten keskuudessa.  

Lähteet:

Santalahi, T. 2018. Monikulttuurisuus ja seksuaalisuus. Duodecim Terveysportti. Kustannus Oy Duodecim. Viitattu 12.12.2023.  https://www.terveyskirjasto.fi/oos00004

Väestöliitto. n.d. Seksuaalisuus. Seksuaalikasvatus. Viitattu 12.12.2023. https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaalikasvatus/

Oinonen, M. & Susineva, A. 2021. Seksuaalikasvattajan käsikirja. 2., uudistettu painos. Helsinki: Trinket.