Tahtiaikataulun hyödyt kerrostalotyömaalla

15.05.2024

Yksi projektijohtamisen tärkeimmistä työkaluista on hyvin laadittu aikataulu. Tahtituotannossa aikataulusuunnittelu on tärkeää aloittaa aikaisessa vaiheessa. Tahtituotannon toteutus perustuu projektin jakamiseen pienempiin, helpommin hallittaviin osiin. Parhaiten aikataulumalli soveltuu kohteisiin, jotka sisältävät samankaltaisia, toisiaan seuraavia työvaiheita. Tahtituotannon tavoite on luoda edellytykset helposti ennustettavalle ja tasaisesti etenevälle projektille.

Ennakoinnin edellytykset

Tiivis seuranta on tahtiaikataulun vahvuus. Tahtituotannon rakenteeseen sisältyy koko rakennusvaiheen ajan pidettäviä seurantapalavereita. Urakoitsijoiden edustajat osallistuvat vähintään kerran viikossa pidettäviin kokouksiin ja kertovat edistymisestään kaikille osallistujille. Näiden palavereiden ansiosta kaikki työmaalla työskentelevät pysyvät ajan tasalla töiden etenemisestä. Käytäntö antaa urakoitsijoille mahdollisuuden suunnitella omaa työtään. Resurssien ja hankintojen suunnittelu on helppo toteuttaa, koska työn eteneminen on hallittua ja ennustettavissa.

Palaverit ovatkin tärkeä keino ennakoinnin onnistumisessa. Mahdolliset syntyneet ongelmat tuodaan esiin kokouksissa ja niihin voidaan puuttua välittömästi. Onnistuneella seurannalla varmistetaan projektin lyhyempi läpimenoaika. Nopea reagointi turvaa töiden tasaisen etenemisen ja hukka-aikaa ei synny turhalla odottelulla. Rakentamisen laatu pysyy myös hyvänä, koska turhat virheet korjataan välittömästi.

Tahtiaikataulun suunnittelu on yhteistyötä

Oikean pituisen tahtiajan valinta on suunnittelun kriittinen vaihe. Määrityksessä tulee ottaa huomioon jokainen projektiin sisältyvä työvaihe ja määrittää työn suoritusaika realistisesti. Urakoitsijoiden mielipide on hyvä ottaa huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa. On tärkeää muistaa, että heillä on kokemus ja tieto omasta työsuorituksestaan.

Toinen suunniteltava osa tahtituotannossa on työnsuorituksen alue. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kerrostalon kerrosta. Kerros jaetaan pienempiin helpommin hallittaviin lohkoihin. Aluejakoa mietittäessä on tärkeää huomioida alueiden samankaltaisuus. Työnmäärän on oltava kaikissa lohkoissa yhtä suuri eri urakoitsijoilla.

Onnistumisen avaimet

Kaikkien osa-alueiden yhteen sovittaminen on haastavaa. Ajan ja paikan on oltava oikein määriteltyjä, jotta jokainen työvaihe on tehtävissä niiden antamissa raameissa. Tahtiin sisältyvät työvaiheet voivat olla hyvin erilaisia ja niiden sovittaminen samaan tahtiin voi olla vaikeaa. Tahtituotanto onkin ennen kaikkea yhteistyötä.

Lähde

Järvelä, S. 2024. Tahtiaikataulun toteutus As Oy Turun Voudin sisävalmistusvaiheeseen. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024050810118.