Tuhansien tarinoiden metsä – lasten ja nuorten oma hetki luonnon ja taiteen parissa

31.12.2023

Salossa sijaitseva hoivamaatila Alkumaa saa käyttöönsä uuden toiminnallisen menetelmän, joka on kehitetty hyödynnettäväksi lasten ja nuorten ryhmien kanssa erilaisissa Green Care -ympäristöissä. Tuhansien tarinoiden metsä tukee lasten ja nuorten osallisuutta sekä toimii työkaluna ennaltaehkäisevässä työssä. Menetelmässä on otettu huomioon myös neuropsykiatristen erityispiirteiden haasteet ja voimavarat toiminnassa.

Sosiaalialalla on vuosien saatossa kasvanut kysyntä niin luonto- kuin eläinavusteiselle toiminnalle. Hyvinvointityöskentely eli vihreä hoiva, Green Care -toiminta on vahvassa yhteydessä mahdollistamassa näiden molempien toteuttamista. Green Care on luontolähtöistä hyvinvointia vahvistavaa toimintaa, jossa hyödynnetään tavoitteellisesti luonnon elementtejä ja ympäristöä. Sen menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvatustyössä, terapiatyöskentelyssä, kuntoutustoiminnassa sekä erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Mitä on luonto- ja eläinavusteisuus sosiaalialalla?

Luontoavusteinen toiminta lasten ja nuorten kanssa vahvistaa yksilön luontosuhdetta, rauhoittaa kehoa ja mieltä sekä kehittää luovuutta ja leikkimiskykyä. Lisäksi luonnossa toimiminen voi lisätä lasten ja nuorten keskittymistä, havainnointia ja läsnäoloa hetkessä. Kun luontoavusteisuuden hyödyt yhdistetään ryhmätoimintaan, voidaan tukea myös lasten ja nuorten kokemusta osallisuudesta sekä vahvistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Eläinavusteisuus sosiaalialalla puolestaan pyrkii edistämään yksilön emotionaalista, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä, yhdistämällä eläimet prosessiin. Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus tuottaa usein ihmisessä erilaisia positiivisia muutoksia, sillä eläimen läsnäolo voi rauhoittaa yksilöä, tyydyttää huomiontarvetta sekä antaa positiivisia kokemuksia kiintymyksestä ja kanssakäymisestä. Lasten ja nuorten kohdalla eläimen hyödyntäminen työskentelyssä voi esimerkiksi vahvistaa yksilön minäkuvaa sekä antaa kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta juuri omana itsenään. Lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrisia haasteita, voi hyötyä eläimen läsnäolosta erityisesti rauhoittavana tekijänä.

Alkumaan yrittäjä Niina Merivirta on ollut aktiivinen toimija Suomen Green Care -yhdistyksessä, samalla kun hän on tarjonnut erilaisia sosiaalialan palveluita omalla hoivamaatilallaan Salossa. Tuhansien tarinoiden metsä hyödyntää kaikkia kolmea Green Care -toimintatavan peruselementtiä, eli luontoperusteisuutta, osallisuutta ja kokemuksellisuutta, ja tuo omalta osaltaan uuden mielenkiintoisen tavan toteuttaa luontolähtöistä työskentelyä lasten ja nuorten kanssa.

Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen Green Care -ympäristössä

Narratiivinen menetelmä yhdistää luovat työtavat sekä hoivamaatilan ympäristön toimivaksi kokonaisuudeksi. Luovien menetelmien yhdistäminen luontoavusteisen toiminnan kanssa mahdollistaa kokemusten jakamisen ja omien tunteiden ilmaisun eri toimintojen kautta sekä voi esimerkiksi lisätä yksilön hyvinvointia tukemalla itseilmaisua sekä antamalla hyviä tunnekokemuksia ja merkityksellisyyden tunnetta ryhmässä toimiessa. Luovien toimintojen avulla menetelmän käytössä voidaan käsitellä myös lasten tai nuorten omaan elämään tai ikäryhmään liittyviä asioita, tulevaa tai mennyttä, sekä sen avulla pystytään antamaan yksilölle mahdollisuus löytää ymmärrystä ja käsitellä omia tuntemuksia valittua aihetta kohtaan.

Menetelmään valittiin niin musiikkia, kuvataidetta kuin pääpainossa olevaa narratiivisuutta. Kun menetelmä toteutetaan Green Care -ympäristössä, pystytään hyödyntämään luonnon omia ääniä sekä materiaaleja eri toiminnoissa. Narratiivisessa menetelmässä luodaan ryhmässä tarinaa, joka kehittyy jokaisella rastilla eteenpäin. Tueksi narratiivisuuteen on otettu tarinanoppien hyödyntäminen sekä saduttamisen peruselementtinä toimiva asetelma, jossa aikuinen ei osallistu tarinan luomiseen muuta kuin tarkkailijan ja ikuistajan roolissa.

Kuvataiteessa ryhmän jäsenet pääsevät taiteilemaan yhdessä luonnon äärellä, mikä mahdollistaa kommunikaation kielestä riippumatta, antaa tilaisuuden rauhoittumiseen kuvataiteen äärelle sekä voi auttaa keskittymään käsillä olevaan hetkeen. Lisäksi kuvataiteen hyödyntäminen voi tukea lapsen tai nuoren kykyä ilmaista tunteita tai ajatuksia, joita on vaikea sanoittaa.

Menetelmässä hyödynnetään myös musiikkia sekä luonnon omia ääniä. Luonnon äänien kuuntelu toimii rauhoittavana elementtinä, jossa jokaisen ryhmässä olijan on mahdollista rauhoittua omaan tilaansa kuuntelemaan ja tunnistamaan luonnon ääniä. Äänien ja musiikin hyödyntäminen auttavat vilkastuttamaan mielikuvitusta.

Kehollisuus on tärkeä osa lasten ja nuorten kanssa toimimista, ja Green Care -ympäristössä kehollisuuden toteuttamiseen on tarjolla riittävästi tilaa liikkua ja toteuttaa itseään. Keskittymisen ja rauhoittavan tekemisen rinnalle on hyvä tarjota ryhmälle mahdollisuus purkaa energiaa. Luonnossa liikkuminen myös tukee motoristen perustaitojen kehitystä sekä kehonhallintaa. Kehollisuuden avulla menetelmässä päästään lisäksi harjoittamaan fyysistä viestintää eli ilmeiden, liikkeiden ja eleiden kautta käytävää vuorovaikutusta.

Tuhansien tarinoiden metsä on toimiva, mukautuva ja erilaisiin Green Care -ympäristöihin mukautettava menetelmäpohja, joka pilotoitiin syksyllä 2023 kahden eri ryhmän kanssa Alkumaan tilalla. Menetelmäpohja on tehty selkeäksi ja helppolukuiseksi, jolloin sitä on eri ammattilaisten myös helppo mukauttaa oman toiminnan tarpeisiin. Menetelmä tarjoaa asiakkaina toimiville lapsille ja nuorille erilaisen mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, mielikuvituksen rajattomuuden löytämiseen sekä ryhmätyöskentelytaitojen kehittymiseen.

Lähteet:

Hörkkö, S. & Paattiniemi, E. Narratiivinen menetelmä Green Care -toiminnassa – Tuhansien tarinoiden metsä. Opinnäytetyö (AMK). Sosionomi. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu: 6.1.2024.

Kuvat: Niina Merivirta, menetelmän pilotointi syksy 2023